Python: type() .__name__ Example

# String
var = "Hello Python"

# Get name of type
type_name = type(var).__name__

# Print
print(type_name)

Output:

str